Giáp Máu Warmog

Trang bị Giáp Máu Warmog 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giáp Máu Warmog

800 Máu

10 Điểm hồi Kỹ năng

200% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

Trái Tim Warmog: Nếu có ít nhất 1100 Máu cộng thêm, hồi lại 5% Máu tối đa mỗi giây sau 6 giây không phải chịu sát thương (3 giây đối với sát thương không phải từ Tướng).