Giày Khai Sáng Ionia

Trang bị Giày Khai Sáng Ionia 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giày Khai Sáng Ionia

20 Điểm hồi Kỹ năng

45 Tốc độ Di chuyển

Nhận 12 Điểm hồi Phép Bổ trợ.