Thú Tượng Thạch Giáp

Trang bị Thú Tượng Thạch Giáp 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Thú Tượng Thạch Giáp

60 Giáp

60 Kháng Phép

15 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Bất Hoại: Nhận (100 + 90% Máu cộng thêm) Lá Chắn giảm dần và tăng kích cỡ lên 25% trong 2.5 giây. (hồi lại sau 90 giây).

Vững Chãi: Chịu sát thương từ tướng sẽ cho cộng dồn giúp tăng thêm 5% Giáp và 5% Kháng Phép trong 6 giây.

Tối đa 5 cộng dồn; 1 với mỗi tướng.