Giày Thủy Ngân

Trang bị Giày Thủy Ngân 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giày Thủy Ngân

25 Kháng Phép

45 Tốc độ Di chuyển

30% Kháng Hiệu ứng

Kháng hiệu ứng giảm thời gian tác dụng của các hiệu ứng Choáng, Chậm, Khiêu Khích, Sợ Hãi, Câm Lặng, Mù, Biến Hóa hoặc Bất Động. Không có tác dụng đối với hiệu ứng Trên Không hoặc Áp Chế.