Giày Pháp Sư

Trang bị Giày Pháp Sư 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giày Pháp Sư

18 Xuyên Phép

45 Tốc độ Di chuyển