Đồng Hồ Cát Zhonya

Trang bị Đồng Hồ Cát Zhonya 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Đồng Hồ Cát Zhonya

65 Sức mạnh Phép thuật

45 Giáp

10 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Ngưng Đọng: Bạn trở nên Bất Tử và Không Thể Chỉ Định trong 2.5 giây, nhưng sẽ bất động trong thời gian này (hồi lại sau 120 giây).