Trượng Lưu Thủy

Trang bị Trượng Lưu Thủy 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Trượng Lưu Thủy

50 Sức mạnh Phép thuật

10% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn

100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

Nước Sủi Bọt: Hồi Máu hoặc Tạo Lá Chắn cho một đồng minh tăng cho cả hai 25 - 45 Sức mạnh Phép thuật và 20 Điểm Hồi Kỹ Năng trong 4 giây.

Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.