Đại Bác Liên Thanh

Trang bị Đại Bác Liên Thanh 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Đại Bác Liên Thanh

35% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

7% Tốc độ Di chuyển

Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.

Thiện Xạ: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 120 sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện được tăng thêm 35% Tầm Đánh.

Tầm Đánh không thể tăng vượt quá 150 đơn vị.