Dây Chuyền Chuộc Tội

Trang bị Dây Chuyền Chuộc Tội 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Dây Chuyền Chuộc Tội

20% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn

200 Máu

15 Điểm hồi Kỹ năng

100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

Kích hoạt - Can Thiệp: Chỉ định một khu vực trong phạm vi 5500 đơn vị. Sau 2.5 giây, triệu gọi một luồng sáng xuống để Hồi 180 - 340 (tỉ lệ với cấp độ của đồng minh) Máu cho đồng minh và thiêu đốt tướng địch, khiến chúng chịu sát thương chuẩn tương đương 10% Máu tối đa của chúng (hồi lại sau 90 giây).

Trang bị có thể được kích hoạt trong khi chờ hồi sinh. Sát thương và hồi máu bị giảm 50% nếu mục tiêu vừa ảnh hưởng bởi một Can Thiệp khác. Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.