Móng Vuốt Sterak

Trang bị Móng Vuốt Sterak 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Móng Vuốt Sterak

400 Máu

Vuốt Nhọn: Nhận 45% Sức Mạnh Công Kích cộng thêm.

Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi nhận sát thương khiến máu giảm xuống dưới 30%, nhận Lá Chắn giá trị 75% Máu Cộng Thêm, giảm dần trong 3.75 giây (60 giây ).