Sách Chiêu Hồn Mejai

Trang bị Sách Chiêu Hồn Mejai 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Sách Chiêu Hồn Mejai

20 Sức mạnh Phép thuật

100 Máu

Vinh Quang: Nhận 4 cộng dồn khi hạ gục tướng hoặc 2 cộng dồn khi hỗ trợ hạ gục (tổng số cộng dồn tối đa là 25). Mất 10 cộng dồn khi bị hạ gục.

Nỗi Sợ: Nhận 5 Sức mạnh Phép thuật với mỗi cộng dồn Vinh Quang. Nhận 10% Tốc độ Di chuyển nếu có ít nhất 10 cộng dồn.

Cộng dồn Vinh Quang đã nhận sẽ được bảo toàn giữa trang bị này và Phong Ấn Hắc Ám.