Giày Cuồng Nộ

Trang bị Giày Cuồng Nộ 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giày Cuồng Nộ

Tăng Tốc độ Di chuyển và Tốc độ Đánh

35% Tốc độ Đánh

45 Tốc độ Di chuyển

Bài viết xem nhiều