Giày Thép Gai

Trang bị Giày Thép Gai 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giày Thép Gai

20 Giáp

45 Tốc độ Di chuyển

Giảm sát thương nhận vào từ Đòn đánh đi 12%.