Giáp Thiên Nhiên

Trang bị Giáp Thiên Nhiên 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Giáp Thiên Nhiên

350 Máu

70 Kháng Phép

5% Tốc độ Di chuyển

Hấp Thụ: Nhận sát thương phép từ Tướng địch cho một cộng dồn Vững Chãi (tối đa 6) trong 7 giây. Hiệu ứng Bất Động của kẻ địch cho thêm 2 cộng dồn.

Động Lực: Khi có 6 cộng dồn Vững Chãi, nhận 25% giảm sát thương phép và 10% Tốc Độ Di Chuyển cộng thêm.

Mỗi kĩ năng chỉ có thể tăng cộng dồn Vững Chãi mỗi 1 giây.