Dây Chuyền Iron Solari

Trang bị Dây Chuyền Iron Solari 2023 Liên Minh Huyền Thoại với những thay đổi cập nhật chỉnh sửa mới mùa 13.

Dây Chuyền Iron Solari

200 Máu

20 Điểm hồi Kỹ năng

30 Giáp

30 Kháng Phép

Kích hoạt - Bảo Hộ: Cho đồng minh xung quanh 180 - 330 (dựa trên cấp của đồng minh) Lá Chắn, giảm dần trong 2.5 giây (hồi lại sau 90 giây).
Tận Hiến: Cho đồng minh xung quanh 3 Giáp và Kháng Phép.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2 Giáp/Kháng Phép tăng vào nội tại Tận Hiến.

Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.

Kích hoạt lá chắn của Tận Hiến liên tục trong vòng 20 giây sẽ chỉ mang lại 25% hiệu lực.